Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) is de interne toezichthouder van Actium. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van commissarissen zijn in de statuten van Actium omschreven. Dit is verder uitgewerkt in het reglement voor de raad van commissarissen. Je vindt in dit reglement onder meer een uitgebreide toelichting op de taken en bevoegdheden van de raad, afspraken over (her)benoemingen en de samenwerking met de bestuurder. Hier vind je het rooster van aftreden en beroep/nevenfunctiesLeden en samenstelling van de raad

De RvC bestaat uit zes personen dit zijn van links naar rechts: Leo Bosdijk, Astrid Veldhuizen, Jacob Bruintjes, Dirk Keegstra, Yvonne Geerdink, Pieter Bregman. 

In de raad is kennis aanwezig omtrent de thema’s: Volkshuisvesting, Vastgoedbeheer- en ontwikkeling, Financieel/Economisch/Fiscaal, Juridisch/bestuurlijk, Management & Organisatie en Wonen & Zorg. Deze gebieden zijn verder uitgewerkt in het ‘Profiel voor de Raad van Commissarissen’. De raad is zodanig samengesteld dat de commissarissen ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad heeft twee specifieke commissies: de auditcommissie, en de remuneratie- en selectiecommissie.